Algemene voorwaarden

Indien u bestelt via deze website, gaat u automatisch akkoord met onze Algemene Voorwaarden.

Deze website en alle materialen, afbeeldingen, audio- en videoclips, informatie en elk ander materiaal van welke aard die op of via deze site (“content”) worden getoond of uitgezonden, zijn eigendom van machtiglekker.nl en/of licentiegevers en worden tegen onbevoegd kopiëren of verspreiden beschermd door de wetgeving inzake het auteursrecht, handelsmerken en andere wetten betreffende intellectuele eigendom. Elk gebruik of wijziging van de inhoud, of enig onderdeel van de inhoud, voor andere doeleinden dan uitdrukkelijk onder deze bepalingen en voorwaarden is toegestaan, vormt een inbreuk op onze auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechten. Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag u op geen enkele wijze materiaal van een kaasbestellen.com-website reproduceren, daarvan afgeleide werken maken, herpubliceren, uploaden, posten, verzenden, op een andere website gebruiken, uitzenden of verspreiden. Voor privé-, niet-commercieel gebruik mag u dit materiaal echter downloaden of er één kopie van maken maar alle auteursrechten en andere mededelingen mogen hierdoor niet worden aangetast. Niets van de inhoud van deze website mag worden beschouwd als het toekennen, door implicatie, uitsluiting of anderszins, van een licentie of gebruiksrecht van deze site of materiaal daarvan, tenzij hierboven uitdrukkelijk toegestaan, of met onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde die eigenaar is van een handelsmerk of het auteursrecht van materiaal op deze site.

Overig

Koppelingen naar websites van derden. Wij bieden koppelingen naar websites van derden om het gebruiksgemak te verhogen. Dat houdt echter niet in dat Machtiglekker.nl deze websites automatisch goedkeurt. Wanneer u de koppeling naar een website van een derde partij volgt, verlaat u de kaasbestellen.com-website. De websites waarnaar wordt verwezen vallen buiten het beheer van Machtiglekker.nl en  Machtiglekker.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of van eventuele koppelingen op die websites. Afwijzing van garantie op het gebruik van de kaasbestellen.com-website. Machtiglekker.nl biedt deze website en de inhoud daarvan in ongewijzigde vorm aan u aan ("as is"). We geven geen garantie of erkenning van aansprakelijkheid van welke aard ook met betrekking tot deze website, expliciet of impliciet, inclusief de garanties van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk.

Beperking van aansprakelijkheid  Machtiglekker.nl  IS NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG-, STRAF- OF ANDERE INDIRECTE SCHADE DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT HET GEBRUIK, VAN DEZE SITE OF DE INHOUD ERVAN, ZELFS NIET ALS WIJ TEVOREN VAN DE MOGELIJKHEID VAN HET OPTREDEN VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN TROJAN TEN OPZICHTE VAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN HANDELINGEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ONGEACHT DE OORZAAK (CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID, OF ANDERS) HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG VAN € 1,00.

Toepasselijk recht. Deze website wordt beheerd vanuit Nederland . Deze overeenkomst is onderworpen aan en opgesteld in overeenstemming met de Nederlandse wetgeving.

Internetfraude.

Om fraude op het internet te voorkomen, behoudt Machtiglekker.nl zich het recht voor bestellingen te weigeren die zijn gedaan met een niet-traceerbaar of vrij e-mailadres of een ongeldig telefoonnummer.

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 • Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Klachtenregeling

 • De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 • Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 • Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 • Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 • Herroepingsrecht/bedenktijd

  Omdat de food-producten van Machtiglekker.nl snel kunnen bederven of verouderen is het herroepingsrecht/bedenktijd in bovengenoemde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, artikel 8.d. van toepassing. Voor foodproducten in deze webshop geldt dus geen herroepingsrecht/bedenktijd. 
  Het herroepingsrecht geldt wél voor alle non-food-producten

Geschillen

 • Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bezorging

De klant danwel een door de klant aangewezen persoon wordt geacht op moment van levering de goederen in ontvangst te nemen.  Indien op het beoogde moment van levering door de bezorger noch de Klant noch een door hem aangewezen persoon op het afleveradres aanwezig is dan wel de Klant of bovenbedoelde aangewezen persoon het pakket niet in ontvangst kan of wil nemen, dan staat Machtiglekker.nl vanaf dat ogenblik niet meer garant voor de goede temperatuur van de inhoud van de verpakking. In zulk geval zal de bezorger, indien mogelijk, het pakket bij de buren of overburen afgeven en een briefje in uw brievenbus achterlaten. 

Retouren

De Klant is verplicht het gekochte binnen de overeengekomen termijn en/of op of om en nabij het afgesproken tijdstip af te nemen. Indien in de orderbevestiging geen overeengekomen termijn en/of op een afgesproken tijdstip als bedoeld in de vorige zin staat weergegeven, geldt een termijn van drie werkdagen na het plaatsen van de order.

Klachtenprocedure

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk - of per e-mail bij www.machtiglekker.nl te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij www.machtiglekker.nl te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

Gewicht

De genoemde prijzen zijn per stuk. Omdat kaas een vers product is en pas afgesneden wordt nadat het besteld is kan het voorkomen dat het ene stuk iets zwaarder is en het andere stuk iets lichter.  Het kan zijn dat het totale bedrag van uw bestelling  lager is dan het bedrag wat u betaald heeft. Wij zullen dan het bedrag retourneren  en bij uw bestelling toevoegen.

Herroepingsrecht/bedenktijd

Omdat de food-producten van Machtiglekker.nl snel kunnen bederven of verouderen is het herroepingsrecht/bedenktijd in bovengenoemde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel, artikel 8.d. van toepassing. Voor foodproducten in deze webshop geldt dus geen herroepingsrecht/bedenktijd. 
Het herroepingsrecht geldt wél voor alle non-food-producten